Algemene Voorwaarden

1. Inleiding
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Fitselect.
1.2. Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Fitselect.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever of wederpartij van Fitselect zijn niet van toepassing, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Fitselect zijn geaccepteerd.

2. Opdrachten en offertes
2.1. Aan iedere opdrachtovereenkomst, waaronder wordt verstaan: de overeenkomst tussen Fitselect en een opdrachtgever om één of meer kandidaten voor een dienstbetrekking bij het bedrijf van de opdrachtgever te introduceren, ligt een door de opdrachtgever geaccordeerde opdrachtbevestiging van Fitselect ten grondslag, alsmede deze toepasselijke Algemene Voorwaarden waarvan aan de opdrachtgever een kopie ter beschikking is gesteld.
2.2. Bedoelde opdrachtbevestiging omvat: de te hanteren werkwijze, de geschatte tijdsduur, het honorarium en de wijze van factureren.
2.3. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht op elk moment te beëindigen. Voor de voorwaarden die gelden als het gaat om beëindiging van een opdracht wordt verwezen naar de opdrachtbevestiging.
2.4. Wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijk gesteld met het beëindigen van de opdracht, zodat de bepaling onder 2.3. in dat geval van toepassing is, tenzij partijen naar aanleiding van de wijziging van de functieomschrijving schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2.5. Alle offertes van Fitselect zijn geheel vrijblijvend.

3. Fitselect Werving en Selectie
3.1. Fitselect zal telkens, naar beste weten en kunnen, één of meer kandidaten aan de opdrachtgever voordragen op basis van de bij Fitselect bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis van de goedgekeurde functie-omschrijving.
3.2. De functieomschrijving omvat een korte omschrijving van de in het bedrijf van de opdrachtgever te vervullen functie en de vereisten waaraan een kandidaat voor die functie dient te voldoen. In de opdrachtbevestiging is een indicatie vastgelegd voor het bruto jaarinkomen van de te benaderen kandidaten. Bij afwijkingen wordt er overleg gepleegd met de opdrachtgever of dit een reden is om wel of niet tot presentatie van een kandidaat over te gaan.
3.3. De opdrachtgever is geheel vrij te bepalen welk soort arbeidsrelatie hij met een kandidaat wenst aan te gaan. In geval tussen opdrachtgever en kandidaat overeenstemming over indiensttreding is bereikt, zal de opdrachtgever hiervan Fitselect binnen één week in kennis stellen. Indien de fee afhankelijk is gesteld van de arbeidsvoorwaarden, is de opdrachtgever verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden die zijn overeengekomen.
3.4. Fitselect aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, van welk aard dan ook, die de opdrachtgever, werknemers van de opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of het functioneren van de door Fitselect voorgedragen en/of door opdrachtgever aanvaarde kandidaten.
3.5. Fitselect zal zich ervan onthouden medewerkers van de opdrachtgever, die werkzaam zijn in de opdrachtbevestiging genoemde onderdelen, te benaderen voor een functie elders, gedurende twee jaar na het beëindigen van de laatste opdracht, tenzij de opdrachtgever hiervoor zijn toestemming heeft verleend.
3.6. De door Fitselect voorgestelde en door de opdrachtgever geplaatste kandidaten zullen niet door Fitselect worden benaderd voor een functie elders, tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend. In die gevallen waar de kandidaat zelf aangeeft van baan te willen veranderen, zal Fitselect zich houden aan de door de O.A.W.S. opgestelde gedragsregels.
3.7. Opdrachten worden in principe op een exclusieve basis uitgevoerd. Indien een ander bureau aan dezelfde opdracht werkt of heeft gewerkt is de opdrachtgever verplicht Fitselect, voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, hiervan in kennis te stellen. Indien er door de opdrachtgever een ander bureau wordt ingeschakeld behoudt Fitselect zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval kan Fitselect bovenop de reeds verschuldigde termijnen conform de opdrachtbevestiging aanvullende kosten in rekening brengen op basis van de feitelijke tijdsbesteding tegen het dan geldende uurtarief.

4. Honorarium en kosten
4.1. Zodra de opdrachtgever met Fitselect overeenstemming heeft bereikt ten aanzien van de opdracht dient de opdrachtgever zich te houden aan hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven. Andere kosten, zoals advertentiekosten, reis- en verblijfkosten, kunnen afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.2. Indien tijdens de opdracht of binnen een periode van 12 maanden na beëindiging van de opdracht, één of meer van de door Fitselect voorgestelde kandidaten door de opdrachtgever in een functie aangesteld wordt, dan zal de opdrachtgever voor elke aangenomen kandidaat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen fee van Fitselect verschuldigd zijn.
4.4 Wordt een door Fitselect geïntroduceerde kandidaat in een andere functie binnen de organisatie van de opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk of dochtermaatschappijen) aangesteld dan waarvoor de werving en selectie is verricht dan zal de opdrachtgever eveneens de in de opdrachtbevestiging overeengekomen fee van Fitselect als honorarium van iedere door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat verschuldigd zijn.
4.5. De facturen dienen uiterlijk binnen vijftien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever steeds onmiddellijk in verzuim en dan is de opdrachtgever vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente per kalendermaand aan Fitselect verschuldigd, waarbij een gedeelte van één maand voor een gehele maand wordt gerekend. Onverminderd het bepaalde artikel 5.2. behoudt Fitselect zich het recht voor het werken aan een opdracht te stoppen of tijdelijk stil te leggen indien de opdrachtgever (nog) niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. In dat geval kan Fitselect, bovenop de reeds verschuldigde termijnen conform de opdrachtbevestiging, aanvullende kosten in rekening brengen op basis van de feitelijke tijdsbesteding tegen het dan geldende uurtarief.
4.6. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van declaraties die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.
4.7. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of curatele van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Geschillen
5.1. Reclamaties ten aanzien van de (eind)factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum van de (eind)factuur bij Fitselect schriftelijk te zijn gemeld. Ingeval de opdrachtgever deze termijn laat verlopen, wordt hij geacht de (eind)factuur te accepteren.
5.2. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening in der minne voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever hiervoor verschuldigd:
- over de eerste euro 3.000,00 van de niet nagekomen verplichtingen: 15%
- over het meerdere tot euro 6.000,00: 12%;
- over het meerdere tot euro 15.000,00: 10%;
- over het meerdere: 8%
Indien Fitselect aantoont hiervoor hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3. Indien Fitselect en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke, arbitrale of andere procedure voeren en de opdrachtgever door de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke, arbitrale of andere uitspraak geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, dan is de opdrachtgever jegens Fitselect de door Fitselect gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
5.4. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en Fitselect is het Nederlands recht van toepassing.
5.5 Geschillen uit hoofde van op deze voorwaarden te sluiten overeenkomsten, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen zullen in eerste aanleg, bij uitsluiting van andere, aan de Arrondissementsrechtbank te Breda worden voorgelegd.

6. Afwijkingen van de algemene voorwaarden
6.1. Partijen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk afwijken van een of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden
6.2. Indien Fitselect schriftelijk akkoord is gegaan met een van deze voorwaarden afwijkende bepaling, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld.
6.3. De opdrachtgever kan aan een overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepaling geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

7. Wervingsactiviteiten door de opdrachtgever
7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst zelf, of met inschakeling van derden, activiteiten te verrichten die erop gericht zijn kandidaten te vinden voor de vacature met betrekking waartoe de opdrachtaan Fitselect is verstrekt.
7.2. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het bovenstaande, is Fitselect gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval wordt het gehele overeengekomen honorarium terstond opeisbaar.

8. Tijdsplanning
8.1. Fitselect doet al het mogelijke om de eventueel overeengekomen tijdsplanning zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, korting of ontbinding der overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Fitselect is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, tenzij de schade een rechtsreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Fitselect. Ingeval van schade,is Fitselect gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
9.2. Fitselect is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van ondergeschikten en andere personen, waarvan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt.
9.3. Fitselect aanvaardt geen aansprakelijlkheid voor eventuele onjuiste informatie afkomstig van potentiële kandidaten of van derden die aan Fitselect informatie verstrekken omtrent een potentiële kandidaat.

10. Beëindiging
Fitselect heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn, eenzijdig te beëindigen door middel van een enkele schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
b. opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt;
c. opdrachtgever niet of niet meer aan de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke voorwaarden voldoet;
d. beslag op een of meer vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. een of meer vermogensbestanddelen van opdrachtgever onder bewind worden gesteld;
f. opdrachtgever overlijdt of de vennootschap van opdrachtgever wordt ontbonden;
g. opdrachtgever zijn bedrijf naar een andere vestigingsplaats overbrengt;
h. opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of enige omstandigheid heeft verzwegen, terwijl deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Fitselect de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, zo Fitselect van de ware stand van zaken op de hoogte was geweest, onverminderd het recht van Fitselect om ter zake in rechte de nietigheid van de overeenkomst in te roepen.

Roosendaal, oktober 2009